วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำการเขียนสมมติฐาน/กรอบแนวความคิด/ทฤษฎี


สมมติฐาน/กรอบแนวความคิด/ทฤษฎี
สมมติฐาน/แนวความคิดหลักของการออกแบบพัฒนากราฟิกเอกลักษณ์ (Main Idea /Hypothesis of Design and Development)
A.แนวคิดในการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย(๊ืUniversity Corporate Graphics Identity Concept)
ลักษณะการนำไปใช้งานหรือใช้ในกิจการงานของมหาวิทยาลัย : ตราสัญลักษณ์ที่มีมาตรฐาน เป็นสื่อบ่งชี้และนำทางสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร มี 3 รูปแบบคือ
1.ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย (Seal) พัฒนาแบบขึ้นใช้เป็นมาตรฐานหลักลำดับแรก เพื่อบ่งบอกฐานะความเป็นองค์กร กิจการ และสื่อสารการรับรู้ที่เป็นทางราชการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นตราพระราชทาน
2.อักษรย่อประจำมหาวิทยาลัย ออกแบบให้ใช้เป็นมาตรฐานลำดับรอง เพื่อแสดงแทนบุคลิกเฉพาะที่แตกต่างเป็นรหัสสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร และให้จดจำรับรู้ได้ง่ายขึ้น
3.เครื่องหมาย ออกแบบให้ใช้เป็นแบบมาตรฐานเริ่มต้นเพื่อการปรับประยุกต์ใช้ กับกิจกรรม ภาระกิจเสริมและการสื่อสารที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการรับรู้อย่างรวดเร็วระหว่างองค์กรกับบุคคลในสังคม หรือสาธารณะ
B.แนวคิดในการออกแบบตัวอักษร (Font Design Concept)
" ต้องการให้ เป็นชุดตัวอักษรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามโครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทย ได้กลมกลืนกับแบบตราสัญลักษณ์ของราชภัฏ + จันทรเกษม ที่สื่อให้เห็นถึงที่มาและความเชื่อมโยงกัน สามารถติดตั้งใช้ได้กับระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นอักษรแบบตกแต่งและตัวเรียงพิมพ์ข้อความเนื้อหาเอกสารตำรา เสริมสร้างเอกลักษณ์มาตรฐานในสื่อหรืองานสิ่งพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยสืบไป"
C.แนวคิดในการออกแบบเรขนศิลป์(Graphic Design Concept) "ต้องการออกแบบต้นแบบงาน เรขนศิลป์ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ให้เป็นเอกภาพเดียวกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์มาตรฐานในสื่อ(Media)หรืองาน พิมพ์(Publishing)ของมหาวิทยาลัยต่อไป"

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

การนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ให้นักศึกษาในที่ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ของอาจารย์ นำเอกสารโครงการ(Proposal)และผลงานที่ได้ดำเนินการออกแบบทั้งหมด-แก้ไข ส่งเข้าไว้ให้อาจารย์ตรวจและแสดงความคืบหน้าของการดำเนินงานภายในบล็อกที่สร้างและได้เชิญเป็นผู้เขียนร่วมไปให้แล้ว(Contributor) โดยจัดวางให้เรียบร้อยสวยงาม ภาพควรใช้ขนาดพอดีกรอบที่ตั้งให้ /จัดเสมอชิดซ้าย จัดตัวอักษรให้เหมือนกัน แล้วจะตรวจและแก้ไขพร้อมกับแชร์องค์ความรู้ผ่านทางนี้ด้วย ดังนั้นให้เร่งดำเนินการและทำผลงาน-เขียนอย่างรับผิดชอบ หากทำไม่เรียบร้อยก็จะปิดเอาไว้ก่ีอนจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง