คู่มือศิลปนิพนธ์

คู่มือศิลปนิพนธ์ ARTI4902 ศิลปนิพนธ์:Art Thesis 3(0-6-3) คำอธิบายรายวิชา ศึกษาข้อมูล และค้นคว้าในวิชาที่ศึกษามาโดยตรงตามที่ผู้เรียนแต่ละคนเลือกหรือสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนในวิชาเอกแต่ละสาขาได้ทำการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์ ส่วนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรรมการกำหนดให้จนกว่าจะแล้วเสร็จ และต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ

 การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ARTBOOK ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ รหัสปี 49-50

เอกสารความรู้เรื่องการวิจัย คู่มือการฝึกอบรมต้นกล้าวิจัย(2004) โดยส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา (กฝ.) สำนักอำนวยการกลาง (สก.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Dowlolad Documentation : เอกสารและบทความ ตัวอย่างงานวิจัยศิลปนิพนธ์ คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น