วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำการเขียนสมมติฐาน/กรอบแนวความคิด/ทฤษฎี


สมมติฐาน/กรอบแนวความคิด/ทฤษฎี
สมมติฐาน/แนวความคิดหลักของการออกแบบพัฒนากราฟิกเอกลักษณ์ (Main Idea /Hypothesis of Design and Development)
A.แนวคิดในการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย(๊ืUniversity Corporate Graphics Identity Concept)
ลักษณะการนำไปใช้งานหรือใช้ในกิจการงานของมหาวิทยาลัย : ตราสัญลักษณ์ที่มีมาตรฐาน เป็นสื่อบ่งชี้และนำทางสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร มี 3 รูปแบบคือ
1.ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย (Seal) พัฒนาแบบขึ้นใช้เป็นมาตรฐานหลักลำดับแรก เพื่อบ่งบอกฐานะความเป็นองค์กร กิจการ และสื่อสารการรับรู้ที่เป็นทางราชการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นตราพระราชทาน
2.อักษรย่อประจำมหาวิทยาลัย ออกแบบให้ใช้เป็นมาตรฐานลำดับรอง เพื่อแสดงแทนบุคลิกเฉพาะที่แตกต่างเป็นรหัสสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร และให้จดจำรับรู้ได้ง่ายขึ้น
3.เครื่องหมาย ออกแบบให้ใช้เป็นแบบมาตรฐานเริ่มต้นเพื่อการปรับประยุกต์ใช้ กับกิจกรรม ภาระกิจเสริมและการสื่อสารที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการรับรู้อย่างรวดเร็วระหว่างองค์กรกับบุคคลในสังคม หรือสาธารณะ
B.แนวคิดในการออกแบบตัวอักษร (Font Design Concept)
" ต้องการให้ เป็นชุดตัวอักษรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามโครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทย ได้กลมกลืนกับแบบตราสัญลักษณ์ของราชภัฏ + จันทรเกษม ที่สื่อให้เห็นถึงที่มาและความเชื่อมโยงกัน สามารถติดตั้งใช้ได้กับระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นอักษรแบบตกแต่งและตัวเรียงพิมพ์ข้อความเนื้อหาเอกสารตำรา เสริมสร้างเอกลักษณ์มาตรฐานในสื่อหรืองานสิ่งพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยสืบไป"
C.แนวคิดในการออกแบบเรขนศิลป์(Graphic Design Concept) "ต้องการออกแบบต้นแบบงาน เรขนศิลป์ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ให้เป็นเอกภาพเดียวกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์มาตรฐานในสื่อ(Media)หรืองาน พิมพ์(Publishing)ของมหาวิทยาลัยต่อไป"


ความสำคัญของการสร้างกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงต้องใช้คุณลักษณะกราฟิกของตราสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัย อันเป็นตราราชภัฏพระราชทาน เหมือนกันกับครั้งเมื่อมีฐานะเป็นสถาบัน ราชภัฏ เช่นเดียวกับอีก 40 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบ เอกลักษณ์มาตรฐานเฉพาะตัว โดยที่หวังผลดังนี้คือ

- สามารถบ่งบอกรูปลักษณะของตราสัญลักษณ์ที่มีความแน่นอนและมีมาตรฐาน
- สามารถบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างตราสัญลักษณ์ที่มีที่มามาจากสิ่งเดียวกัน
- สามารถมี ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ อักษรย่อ เพื่อใช้เชื่อมโยงและเป็นมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมา นานและมีอายุครบ 70 ปี(2553) มีการขยายวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา และมีภาระกิจเกิด ขึ้นมากมายตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตราสัญลักษณ์และ หรือกราฟิกเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อสามารถนำ ไปใช้สื่อสาร การผลิตกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นเอกภาพ

นอกเหนือจากคุณลักษณะของ ตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ที่ต้องมีการกำหนดเป็น เอกลักษณ์มาตรฐานไว้แล้วการนำไปใช้งานเพื่อการผลิตซำ้ใหม่(Reproduction) ก็มีความสำคัญ เช่นกัน เนื่องจากสื่อประเภทต่างๆก็มีเงื่อนไข พื้นที่ สิ่งแวดล้อม วิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันไป เช่น สื่อสิ่งพิมพ์เอกสารสำนักงาน สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้อง มีการกำหนดแนวทางเป็นเอกลักษณ์มาตรฐานกลางเอาไว้ ให้ใช้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถได้ประโยชน์ดังเช่น
- สามารถใช้ต้นแบบกราฟิกเพื่อการนำไปผลิตซำ้ได้ทันที(Ready to Use)
- สามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและคุณลักษณะการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
การตรวจรับงานการผลิตสื่อ ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการที่เกี่ยวข้อง
- ใช้เป็นแนวทางและมาตรฐานการตรวจสอบ ข้อควรระวังในการรักษาเอกลักษณ์
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ต้องการความร่วมมือจากทุกคนใน องค์กร เพื่อการนำไปสู่จุดหมายของการสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(Corporate Identity)นั่นเอง

ให้ศึกษาแนนทางการเขียนและการวิจัยเพิ่มเติม จากการทำวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้ที่ https://sites.google.com/site/corporateidentitydesign/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น